header header header header

De eindbestemming

Het opstarten van een winning duurt vaak jaren; als vergunning verlenende instantie weegt de overheid alle betrokken belangen af. Daarbij spelen bijvoorbeeld de te verwachten ontwikkelingen in de bouwsector en de daaruit voortkomende vraag naar zand en grind een rol. Een onderzoek naar de milieueffecten en naar de economische haalbaarheid zijn vervolgens doorslaggevend bij het aanvragen van de vereiste vergunning door Netterden.

Netterden is zich terdege bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het ontgronden voor ons bedrijf met zich meebrengt. Ontgronden betekent ingrijpen in het landschap waardoor dit definitief verandert. Want ons werk speelt zich niet alleen af in de “openbare ruimte” maar beïnvloedt en wijzigt die ook in belangrijke mate. Daaruit vloeit als vanzelfsprekend onze medeverantwoordelijkheid voor de uiteindelijke vormgeving van het nieuw in te richten gebied voort. Wij streven dan ook naar een eindbeeld van de winning dat voldoet aan de maatstaven voor “ruimtelijke kwaliteit”.

Wij zien het als een van onze belangrijkste taken om de veranderingen gedurende de winning positief te beïnvloeden door bewoners in het te ontgronden gebied actief te informeren en hen te betrekken bij de gang van zaken; door de woonomgeving tijdens de productiefase zo min mogelijk te verstoren en door na ontgronding een positieve bijdrage te leveren aan de herinrichting en het waar mogelijk verbeteren van de “natuurlijke” omgeving.

Wij vinden overigens dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder gaat. Daarom werken we voortdurend aan een energiezuinig en milieubewust productieproces. Ook is ons streven er op gericht, om de door ons gewonnen grondstoffen zo optimaal mogelijk te benutten en het milieu zo weinig mogelijk te belasten en een situatie achter te laten die uiteindelijk door alle betrokkenen als een positieve bijdrage aan woonomgeving en milieu wordt ondervonden.

Al voor het in gebruik nemen van een winning is duidelijk wat Netterden na de oplevering achterlaat. Ons bedrijf levert de door ontgronding ontstane waterplas met bijbehorende oeverzones af zoals van tevoren is vastgelegd: bijvoorbeeld als nieuw recreatiegebied, als stiltegebied voor vogels of als locatie voor natuurontwikkeling. Al tijdens de ontgronding werken we fasegewijs aan het uiteindelijke gebruiksdoel door taluds en oevers snel af te werken, de vereiste infrastructuur aan te leggen en groene structuren gestalte te laten krijgen. Netterden levert daarmee een blijvende bijdrage aan het creëren van waardevolle recreatiegebieden en cultuur- en natuurlandschappen.