header header header header

De Stichting Beheer Natuurgronden

De Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn is in 2011 opgericht en notarieel geregistreerd. De Stichting is met name actief in de Gelderse Achterhoek om het beheer te verzorgen van gebieden die na ontgronding opgeleverd worden als natuur- en recreatiegebied. Zij wil de daar ontstane natuurwaarden via doelmatig beheer handhaven en waar mogelijk verder ontwikkelen. Daarnaast wil zij de natuur voor de bevolking beleefbaar maken door openstelling van de gebieden te bevorderen en de hiervoor benodigde infrastructuur te ontwikkelen en in stand houden.

De Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn is bij beschikking van 24 september 2013 onder dossiernummer 88607 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het RSIN/fiscaal nummer

Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting is 850260450.

Contactgegevens

Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn
Postbus 35
7070AA Ulft
Telefoon: 0315-696100

De doelstelling

De Doelstelling van de Stichting is als volgt verwoord in de statuten:
a)     het in stand houden van en waar mogelijk ontwikkelen, en het beheren van landschappelijke natuurwetenschappelijke en cultuurhistorisch belangrijke terreinen en het bevorderen van passend recreatief medegebruik van deze terreinen;
b)   het verlenen van medewerking aan de winning van oppervlaktedelfstoffen en aan de berging van specie in en/of op terreinen die daarvoor in aanmerking kunnen komen;
c)   het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
d)   het uitkeringsbeleid van de Stichting dient zodanig te zijn dat de
stichting kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Beleidsplan

De Stichting heeft haar beleid vastgelegd in een beleidsplan, dat is weergeven op de betreffende pagina http://www.netterden.com/netterden-zand-en-grind/de-stichting-beheer-natuurgronden/beleidsplan-sbnna/

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden. De functieverdeling is als volgt:
Voorzitter: de heer Gert Jan den Daas
Secretaris: de heer Johan Heutinck
Penningmeester: de heer Johan Heutinck
Leden: de heren Clé Molle, Jan te Kloeze en Henri Grotenhuis

Het beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitoefenen; indien zij uit hoofde van hun functie kosten maken, kunnen zij deze op basis van ingediende declaraties vergoed krijgen.

De uitgeoefende activiteiten

De besteding van fondsen geschiedt op basis van het Werkplan  zandwinning Azewijnse Broek, rapportnummer 0790, opgesteld door Staring Advies. Een en ander vindt plaats nadat Netterden Zand en Grind BV (delen van) de winning heeft opgeleverd en het beheer daarbij aan de Stichting heeft overgedragen. De in het Werkplan genoemde werkzaamheden betreffen in de regel regulier beheer en onderhoud van de natuurwaarden en infrastructuur in het werkgebied. In overleg met alle bestuursleden kunnen tussentijds grotere projecten uitgevoerd worden om, binnen de grenzen van het Inrichtingsplan, natuurwaarden en infrastructuur aan te leggen of te wijzigen. Hiertoe worden vooraf offertes opgevraagd en na bespreking in en goedkeuring van het bestuur uitgevoerd.

Financiële verantwoording

De stichting heeft haar financiële verantwoording vastgelegd in een financieel overzicht, dat tezamen met een toelichting is weergegeven op de betreffende pagina  http://www.netterden.com/netterden-zand-en-grind/de-stichting-beheer-natuurgronden/balans-en-staat-van-baten-en-lasten-sbnna