header header header header

Beleidsplan SBNNA

 

 

 

 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn. Dit plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

Het plan is opgesteld op 1 augustus 2013 in het kader van de ANBI-regeling en wordt bij behoefte jaarlijks geactualiseerd.

 

Het bestuur van Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn

Namens deze, Gert Jan den Daas, voorzitter

 

Inhoud

 1. Profiel van de Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn.
 2. Doelstelling.
 3. Werkzaamheden.
 4. Beheer van fondsen.
 5. Besteding van fondsen.
 6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer en contactgegevens.

 

1. Profiel van de Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn

De Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn is in 2011 opgericht en notarieel geregistreerd. De Stichting is met name actief in de Gelderse Achterhoek om het beheer te verzorgen van gebieden die na ontgronding opgeleverd worden als natuur- en recreatiegebied. Zij wil de daar ontstane natuurwaarden via doelmatig beheer handhaven en waar mogelijk verder ontwikkelen. Daarnaast wil zij de natuur voor de bevolking beleefbaar maken door openstelling van de gebieden te bevorderen en de hiervoor benodigde infrastructuur te ontwikkelen en in stand houden.

De Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn is bij beschikking van 24 september 2013 onder dossiernummer 88607 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

2. Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is als volgt verwoord in de statuten:

 1. het in stand houden van en waar mogelijk ontwikkelen, en het beheren van landschappelijke natuurwetenschappelijke en cultuurhistorisch belangrijke terreinen en het bevorderen van passend recreatief medegebruik van deze terreinen;
 2. het verlenen van medewerking aan de winning van oppervlaktedelfstoffen en aan de berging van specie in en/of op terreinen die daarvoor in aanmerking kunnen komen;
 3. het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 4. het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 

3. Werkzaamheden

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. het in eigendom of zakelijk genotsrecht verwerven, binnen de doelstellingen zo effectief mogelijk beheren en exploiteren van in Gelderland gelegen onroerende zaken, als bedoeld in artikel 2.1 sub a, met inbegrip van kleine landschapselementen;
 2. het bijeenbrengen van overheidssubsidies en andere gelden nodig ter bereiking van het doel;
 3. het bevorderen van de natuurbeschermingsgedachte, in het bijzonder met betrekking tot de eigen en door de stichting beheerde eigendommen;
 4. het bevorderen van samenwerking bij het verwezenlijken van haar doelstellingen met andere partijen en organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en particuliere eigenaren;
 5. het verkrijgen van overheidssteun in de breedste zin om haar doelstellingen te verwezenlijken;
 6. andere wettige middelen, welke voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting dienstig kunnen zijn.

 

4. Beheer van fondsen

De fondsen van de Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De stichting beheert ING-rekening 39.64.041 ten name van Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn te Ulft.

Indirecte kosten hebben louter betrekking op uitgaven zoals bankkosten en kosten van de Kamer van Koophandel.

Elk jaar wordt een financieel overzicht samengesteld.

 

5. Besteding van fondsen

De besteding van fondsen geschiedt op basis van het Werkplan zandwinning Azewijnse Broek, rapportnummer 0790, opgesteld door Staring Advies. Een en ander vindt plaats nadat Netterden Zand en Grind BV (delen van) de winning heeft opgeleverd en het beheer daarbij aan de Stichting heeft overgedragen. De in het Werkplan genoemde werkzaamheden betreffen in de regel regulier beheer en onderhoud van de natuurwaarden en infrastructuur in het werkgebied. In overleg met alle bestuursleden kunnen tussentijds grotere projecten uitgevoerd worden om, binnen de grenzen van het Inrichtingsplan, natuurwaarden en infrastructuur aan te leggen of te wijzigen. Hiertoe worden vooraf offertes opgevraagd en na bespreking in en goedkeuring van het bestuur uitgevoerd.

 

6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer en contactgegevens

De organisatie heeft de rechtsvorm van een stichting en staat onder KvK-nummer 52007731 als Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn ingeschreven.

Het bestuur bestaat uit 5 leden. De voorzitter is de heer Gert Jan den Daas.

Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 850260450.

 

Contactgegevens:

Stichting Beheer Natuurgronden Netterden-Azewijn
Postbus 35
7070AA Ulft
Telefoon: 0315-696100