Azewijnse Broek

Bekijk onze locatie
Netterden-DJI_0312-HGlader

Locatie

In de Gelderse Achterhoek exploiteert Netterden Zand en Grind BV de winning “Azewijnse Broek”. De Netterden Groep heeft haar oorsprong in deze regio en is hier actief sinds het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw.  

Azewijnse Broek is gelegen in Gendringen, in de gemeente Oude IJsselstreek, nabij de grens met Duitsland, en is sinds 1994 in exploitatie. De aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen vanuit een voormalige rivierbedding van de Rijn maakt deze plek tot een uitstekende locatie voor het winnen van industriezand en -grind. Dit mede door de dikte van het pakket zand en grind, dat circa 30 meter beslaat. Het grootste deel van de afzet vindt zijn weg via transport over de weg naar afnemers in de regio Gelderland en Twente.  

Netterden-DJI_0289-HGlader

Gebiedsontwikkeling

De winning Azewijnse Broek is gelegen in een vlak ruilverkavelingsgebied, waardoor veel oorspronkelijke landschapselementen in de tijd verloren zijn gegaan. Netterden zet hier in op grootschalige natuurontwikkeling, waarbij herstel van landschapselementen als lanen, hagen en heggen een belangrijk onderdeel vormt. Door regelmatig beheer en begrazing worden de doelen uit het inrichtingsplan gerealiseerd en uitgebouwd. De natuurontwikkeling wordt jaarlijks gemonitord en in inventarisatierapporten vastgelegd, zodat waar nodig bijgestuurd kan worden. De soortenrijkdom aan vogels, vlinders en libellen mag inmiddels zeer groot genoemd worden. De recreant mag op extensieve wijze van dit natuurschoon meegenieten vanaf de wandelroutes door het gebied. 

De bodemvondsten die tijdens het ontgronden van het gebied zijn veiliggesteld, liggen tentoongesteld in het bezoekerscentrum Min40Celsius. Hier leren geïnteresseerden uit alle generaties over natuur- en milieu in de streek, van de IJstijd tot nu. 

Op dit moment werken we toe naar een uitbreiding van onze activiteiten waarin natuurontwikkeling, recreatie en educatie opnieuw een hoofdrol spelen. Je leest alles over Uitbreiding West op onderstaande pagina. 

Uitbreiding West
 

DJI_0278 HGlader